Uheldige kutt i psykisk helsevern

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 27. mai 2024
Oppdatert: 27. mai 2024
Lesetid: ca. 2 min

I Kommunestyremøtet 23.05 ble enda flere kutt i de kommunale budsjettene stemt igjennom av flertallet i kommunestyret (Høyre, Frp, Krf, Pensjonistpartiet og Venstre) da det reviderte budsjettet til disse partiene ble vedtatt. Kuttene det her legges opp til er i barnevernet, rus, psykisk helsehjelp og skolene. Det kan ikke understrekes tydelig nok at disse kuttene kommer på et ekstremt alvorlig tidspunkt! Økningen i henvisninger til spesialisthelsetjenesten som behandler de mest alvorlige psykiske lidelsene har økt betydelig etter pandemien. Det har også vært en kraftig økning antall ungdommer med alvorlige rus og atferdsvansker som trenger tiltak av det statlige barnevernet (Bufetat). Den kommunale psykisk helsetjenesten merker også ekstra påtrykk og den har en spesielt viktig funksjon med å forsøke å bidra til at de psykiske vanskene ikke blir så store at det må til henvises videre til spesialisthelsetjenesten. De kommunale tjenestene innenfor rus og barnevern skal også være den fremste hjelpetjenesten for å hindre at ungdommer ender opp med å trenge plassering på institusjoner. Bufetat klarer ikke å gi den kommunale barneverntjenesten den hjelpen de trenger fordi det er for mange ungdommer som utvikler alvorlige rus og atferdsvansker. Kommunene blir da i stor grad overlatt til å klare seg selv med de resursene de har både med ansatte og økonomi. Med et slikt bakteppe blir kuttene som gjøres i de kommunale tjenestene enda mer alvorlige! Innenfor tjenestene for både rus og psykiatri er krisen som pandemien trolig førte til enda større påtrykk ikke over, den pågår med uforminsket styrke, måned etter måned år etter år! Slik situasjonen er med økte psykiske helsevansker hos både voksne og barn så er det spesielt uheldig at kuttene nå også kommer i kommunen. Askøy kommune har historisk sett vært tidlig ute med å ha god psykologdekning i kommunen. Denne dekningen har dessverre forvitret og ytterligere kutt vil ikke gjøre situasjonen bedre. «Lederbrølet» fra skolelederene på Askøy som også har fått nasjonal oppmerksomhet er også et rop i fortvilelse som handler om at skolene i aller høyeste grad merker økningen i psykiske helsevansker og alvorlige atferdsvansker hos elevene. Kuttene som nå kommer i forhold til psykisk helse vil uten tvil merkes på flere arenaer og i aller høyeste grad på skolene. Timingen for disse kuttene er derfor veldig uheldige og vil få konsekvenser som vil merkes i lang tid fremover!

Mona K. Larsen
kommunestyrerepresentant for Askøy SV

Mona K Larsen, her sammen med Arild Iversen