Høyres økonomiske vanstyre

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 11. april 2024
Oppdatert: 11. april 2024
Lesetid: ca. 2 min

Denne gangen lar vi saksutredningen fra administrasjonen tale for seg. Høyre, FrP og PP har ansvaret for historisk dårlig styring og manglende styring. Verst av alt: de har valgt det selv og skryter over at Askøy er på bunn i landet. Saken skal opp i UTM kommende uke. Les selv:

Vedtatt årsbudsjett for 2024 inneholder ufordelte og usikre innsparinger og inntektsposter.
For å tilfredsstille kommunelovens krav om at årsbudsjett og økonomiplan skal være i
balanse og realistisk, må det vedtas et revidert årsbudsjett for 2024 for driften.
Innstillingen til revidert budsjett for 2024 som legges fram i denne saken inneholder
justeringer som sikrer at:
 Innsparinger og nedtrekk som er ført som samleposter er konkretisert og fordelt på
sektorene
 Innsparinger og inntektsøkninger i vedtatt budsjett er realistiske. Dette betyr at for
noen av tiltakene i vedtatt budsjett er beløpet for den økonomiske effekten endret til
et mer realistisk nivå. Differansen mellom vedtatt beløp og justert beløp er dekket
inn av nye innsparinger.
Det er sannsynlig at det reviderte budsjettet er for knapt i forhold til dagens aktivitetsnivå.
Ved økonomirapporteringen etter 1. tertial 2024 vil bildet være tydeligere. Det gir grunnlag
for eventuelle justeringer av det reviderte budsjettet som vedtas nå.
For kommunedirektøren har det vært viktig å konkretisere så mange innsparingstiltak som
mulig så tidlig som mulig. I første omgang for å sikre et revidert budsjett som er i balanse og
realistisk. I neste omgang for å møte sannsynligheten for en budsjettsprekk. Tiltakene bør
avklares og iverksettes så snart som mulig for å gi størst mulig effekt.
Vedlegget til denne saken inneholder alle innsparingstiltak som er konkretisert så langt, og
som er innarbeidet i revidert budsjett og økonomiplan. Noen besluttes administrativt, andre
må besluttes politisk. Kommunedirektøren har gjort en vurdering av hvilke tiltak som må
besluttes politisk. Noen av dem blir utredet i egne politiske saker, og besluttes gjennom
behandlingen av dem. De andre er listet opp i eget vedlegg (vedlegg 1). Nærmere beskrivelse
av dem finnes i vedlegget “Innstilling til revidert budsjett 2024 drift». Forslaget til revidert
budsjett innebærer også at mange av de nye, kostnadsøkende tiltakene som ble innarbeidet
i vedtatt budsjett utsettes eller nedskaleres.
Innsparingseffekten for tiltakene som er innarbeidet er ikke nøyaktig de samme beløpene
som kreves for å konkretisere innsparingene som i vedtatt budsjett inngår i fellesposter, og
som sikrer realisme. Dette gjenspeiles i justerte beløp for bruk av disposisjonsfond.
Egne politiske saker er fremmet eller vil komme for følgende tiltak:
 Hanøy/Ramsøy barnehage – strukturendring, K-sak PS 32/24
 Konkurranseutsetting renhold, K-sak PS 29/24
 Potensiale konkurranseutsetting
 Skolebehovsanalyse
 Mindre skoleskyss farlige skoleveier
 Parkeringsavgift
 Omlegging og reduksjon driftsstilskudd privat fysioterapi
 Fryse sosialhjelpssatser
 Redusere tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og avvikling av tilskuddsportalen
 Forsterket innsats for redusert sykefravær og redusert vikarbruk
Selv om det er identifisert en rekke innsparingstiltak nå, er det et godt stykke igjen til at det
er samsvar mellom driftsinntekter og driftskostnader i årsbudsjettet og
økonomiplanperioden. Arbeidet med å finne flere innsparingstiltak må fortsette.