Askøy – styrt på disposisjoner

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 10. november 2023
Oppdatert: 10. november 2023
Lesetid: ca. 2 min

Gjennom årene har vi opplevd enorme problemer knyttet lemfeldig håndtering av dispensasjonssøknader fra utbyggere av boligfelt. Det gis stadig fritak fra å ta hensyn til vann, kloakk, skolekapasitet og andre rekkefølgebestemmelser. I mange tilfeller sitter beboerne eller kommunen (altså skattebetalerne) igjen med problemene og regningene. I første møtet i Utvalg for teknikk og miljø denne perioden fortsatte den dårlige praksisen. Da ble en utbygget fritatt på ubestemt tid for å bygge leke- og aktivitetsområde for barn og unge. SVs medlem, Åge Rosnes i utvalget leverte en protokolltilførsel:

Protokolltilførsel i sak om Dispensjonssøknad Lekeplass. Nr 1

Viser til møtet i UTM 9.11.23 PS 125/23 Lønvarden nord.

Flertallet i UTM vedtak å gi dispensasjon fra opparbeiding av lekeplass på ubestemt tid.

Dette skjedde etter at Velforeningen, Statsforvalteren, Barn og unges representant og kommunedirektøren alle hadde uttalt seg kritisk og negativ til dispensasjonen. Kommunedirektøren pekte blant annet også på regionale og nasjonale interesser knyttet til barn og unges bomiljø og oppvekstmiljø.

Det er som kjent ikke økonomiske forhold for utbygger som skal trumfe barns interesser i slike saker.

Til tross for alle faglige instansers mening, vedtok altså flertallet å dispensere.

For ytterligere å poengtere det jeg mener er urimelig: utbygger fikk være representert i møtet av egen advokat. Advokaten fikk 10 minutter til å fremme utbyggers sak. Dette fikk han gjøre uimotsagt.

Saken handler for meg om hvem vinner og hvem taper i slike saker. Her er det tydelig for meg at det er resurssterke utbyggere som vinner frem og i dette tilfellet går det på bekostning av barn. Dessverre ser jeg over tid et tydelig mønster i Askøy kommune at denne historien gjentar seg.

Åge Rosnes