SVs svar til «Askøyværingen»

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 02. september 2023
Oppdatert: 02. september 2023
Lesetid: ca. 5 minHva må til for å snu utviklingen med økende vold og trusler i skolen?

Flere voksne som barne- og ungdomsarbeidere, miljøveiledere og helsesykepleiere. SV vil gi skolene ressurser til å opprette fem nye årsverk i hvert skoleår i neste fireårsperiode. Kampanjen Mobbefri skole fra 2017 må tas frem igjen.

Trange fysiske rammer gir økt konfliktnivå. SV vil ikke at enda flere elever må tilbringe skoledagene i brakker og leke på uteplasser som er mindre enn nasjonale normer.

Hvordan vil ditt parti utvikle tilbudet for innbyggere som sliter med psykisk helse?

Vi vil innføre kommunalt frikort for helsetjenester, slik at ikke økonomi skal være en bekymring og en terskel for å ta kontakt for dem som også sliter med psykiske helseplager. Dårlig økonomi og psykiske helseplager er en særdeles dårlig kombinasjon og dette vil altså gjøre noe med.

For å kunne bedre hjelpe barn og unge vil vi som nevnt ansette flere helsesykepleiere.

Hva mener du om skolestrukturen på Askøy?
Hvilke skoler bør prioriteres?

SV mener at skolene er viktige ikke bare som læringsarenaer, men også som samlingspunkt i bygdene. Vi har ikke planer om å endre skolestrukturen på Askøy i denne perioden. Vi ønsker heller ikke private skoler.

Hvordan vil dere bidra for å sikre samarbeid og fremdrift i viktige saker for Askøy, på tvers av politiske skillelinjer?

Vi ønsker et tverrpolitisk samarbeid om flere saker og vil strekke oss langt for å oppnå dette. Derfor vil vi endre organiseringen av det politiske arbeidet.

  1. Vi foreslår at antall underutvalg fra kommunestyret endres fra to til tre. Med tre utvalg vil det bli flere til å dele det politiske arbeidet, som vil gi et bredere engasjement og bedre tid til å arbeide tverrpolitisk.

  2. Vi vil øke tiden fra saker legges fram til politisk behandling. I dag har vi én uke til å sette oss inn i saken, bli enig i eget parti og finne løsninger med andre. Dette gir et ekstremt hastverk. Vi vil at tiden øker fra syv til 10-14 dager.

  3. Vi må unngå omkamper og trenering av saker selv om vi er uenige.

Hvordan bør Kleppestø utvikles?

Kleppestøplanen har ikke beveget seg de siste fire årene. Det er på tide med vedtak som gir utvikling og fremgang. Da må alle være med på kompromiss. Vi vil ikke ha høyhus, men heller ikke på små naust og strandhus. En utbygger (eller flere) må få anledning til å bygge økonomisk bærekraftig. Vi trenger et levende område med boliger, butikker, spisesteder og møteplasser/torg for uformelle treff.

Hvordan vil du skildre en god balanse mellom et sterkt sentrum og bygder der det er bra å bo? Hvilke politiske vedtak må til for at hele kommunen skal være attraktiv?

Vi bør holde på senterstrukturen som er vedtatt, med Kleppestø som regionsenter, og Fromreide, Ravnanger og Strusshamn som lokalsentre og at Florvåg, Erdal, Ask og Hanøy er nærsentre.

Boligbygging bør i hovedsak skje i felt, fordi det er kostnads- og arealeffektivt. Ledig skolekapasitet vil styre hvor boligfelt bygges.

Styrke hjemmetjenester eller flere sykehjemsplasser?

For å møte utfordringene med eldrebølgen trenger vi både økt kapasitet i hjemmetjenestene og flere plasser for heldøgnsopphold i kommunen vår, men på kort sikt må vi satse på økt kapasitet i hjemmetjenestene samtidig som tilgangen på korttidsopphold og avlastningsopphold bedres.

Hva kan askøypolitikerne gjøre for å hjelpe innbyggere med trang økonomi?

SV har fem forslag som vil hjelpe dem som har minst

  1. Kommunalt frikort for helsetjenester etter modell fra SV-styrte Oslo.
  2. Øke sosialsatsene slik at de er minimum i tråd med nasjonale anbefalinger
  3. Doble inkluderingstilskuddet, slik at barn og unge fra fattige familier også kan delta i fritidsaktiviteter.
  4. Gratis trygghetsalarm til de som trenger det
  5. Billigere SFO og lavere foreldrebetaling i kulturskolen

Hva er det viktigste samferdselsprosjektet på Askøy i årene fremover?
Vil dere sette i gang nye samferdselsprosjekter på Askøy, selv om det innebærer mer bompenger?

Det aller viktigste nå er å sikre at Askøypakken blir fullført, deretter vil SV utbedre innfartsparkeringene på Ravnanger og Kleppestø. På sikt må også kvaliteten på hovedveien langs nord-sør aksen på Askøy utbedres, men det vil nok ikke være aktuelt å se på i denne perioden. Vi vil ta initiativ for å få etablert en sjøbasert “blå bybane” i hele regionen.

Hvilke områder/utsatte strekninger bør prioriteres?

Askøypakken er ferdig planlagt og må fullføres. Videre bør strekningen nordover til Herdla utbedres. Dette tror vi kan skje når Mjølkeviksvarden blir ny næringspark, slik SV ønsker.

Hva mener dere om forslaget om cruisehavn i Eidsvika?

Dette er et håpløst prosjekt uten forankring i offentlige planverk på lokalt eller regionalt nivå. KILDN er klima- og naturfiendtlig, da det dreier seg om å legge til rette for den mest forurensende formen for turisme vi kjenner, samtidig som et stort uberørt naturområde blir ødelagt. Ingen slipper ut mer CO2 og legger igjen mindre penger lokalt enn cruiseturister og vi er derfor klare på at Eidsvika og Tressmarka må bevares som et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Dette bør initiativtakerne i Tertnes Holding få beskjed om snarest slik at de slipper å kaste bort mer penger på saken.

SV ønsker å verne Tressmarka og Eidsvika for framtidige generasjoner, slik at området forblir uberørt natur i all overskuelig framtid.

Hva bør kommunen gjøre for å bidra til å redusere klimautslippene?
Hvilket syn har du på vindkraft?

Offentlig transport må over på utslippsfrie løsninger. Askøy kommune må selv bidra med solkraft på alle offentlige bygg og vi vil bevilge midler til ENØK-satsing på kommunens eiendommer. Videre må vi sørge for at myr, vassdrag og vann bevares.

SV sier nei til  storskala vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten, men vi vil vurdere fra sak til sak småskala vindkraft på noen områder. Vindmøller på Askøy er uaktuelt.

.

Hvilket syn har dere på eiendomsskatt?

Askøys gjeld er på over 3 mrd kroner og vi bruker over 200 mill. kroner på å betjene denne. Samtidig har vi blant landets dårligste inntekt per innbygger. Det er derfor umulig å vedlikeholde og utvikle Askøy uten økte inntekter.

Derfor vil vi ha en rettferdig og omfordelende eiendomsskatt der de med store og dyre boliger bidrar mer til fellesskapet. De med små og rimelige boliger og de med lav inntekt bør ikke betale eiendomsskatt.

Vi foreslår et høyt bunnfradrag, slik at boliger med verdi under 4 mill. og husholdninger med inntekt under 6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden unntas fra denne skatten. Askøyværingene kan selv sjekke vår kalkulator for dette på denne adressen: https://glykosim.github.io/eiendomsskatt/

I dag har 90 % av kommunene eiendomsskatt og vi lurer på hvordan de andre partiene betaler for løftene sine, uten at inntektene økes eller det gjøres store omprioriteringer.

Hva bør gjøres med barnehagestrukturen på Askøy?

Det er ikke behov for flere barnehager nå. Men barnehagene må få mer penger, særlig til vikarutgifter.

Hva er de to viktigste sakene for ditt parti?

SVs sentrale politiske mål er rettferdig fordeling av samfunnets ressurser og en bærekraftig naturforvaltning. På Askøy kommer dette til uttrykk ved vern av Eidsvika og Tressmarka og bygging av skolene på Erdal. På tredjeplass kommer styrking av eldreomsorgen.

Til forskjell fra andre partier, går vi til valg med et økonomisk handlingsrom som gjør at vi er i stand til å gjennomføre det vi ønsker.

Mona K Larsen, her sammen med Arild Iversen